Algemene voorwaarden

1. De Openbare Veiling geschiedt a contant met 19% opgeld voor de kosten (incl. de wettelijke kosten).
Kopers die hun bod schriftelijk hebben uitgebracht, krijgen bericht omtrent het bedrag dat voor de verzending van de kavels betaald dient te worden.

Een ons bekende koper of hij die deugdelijke en in België controleerbare referenties heeft opgegeven, kan de kavels naar ons inzicht voor de betaling ontvangen, maar hij verplicht zich eroe het desbetreffende bedrag onmiddellijk na ontvangst te betalen. Bij gebreke hiervan zou zijn schriftelijk bod voor latere veilingen geweigerd kunnen worden. De kosten van verzending en verzekering worden in rekening gebracht. Elk verzoek om krediet dient voor de veiling te zijn ingediend en door ons te zijn ingewilligd.

De organisatoren zijn gerechtigd zo nodig betaling te vragen alvorens de kavels worden afgegeven. Elke factuur die niet tijdig betaald is, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de factuurdatum met 1,2% per maand en een forfaitaire boete van 20% (met een minimum van 125 €) verhoogd. Alle kosten van inning van cheques die ter dekking van de aankopen zijn afgegeven zijn ten laste van de klant.

De organisatoren zijn voorts gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen biedingen van bepaalde personen te weigeren.

2. De biedingen in de zaal worden als volgt vastgesteld :

tot

48 € : 2 €
van 50 tot 195 € : 5 €
van 200 tot 680 € : 20 €
van 700 tot 1450 € : 50 €
van 1500 tot 2900 € : 100 €
van 3000 tot 7900 € : 200 €


boven 8000 € : 500 €

3. De echtheid van alle zegels wordt gegarandeerd, de opdrukken en afstempelingen zijn origineel. Voor een kavel van ten hoogste drie zegels is de beschrijving zo nauwkeurig mogelijk. De garantie voor de kwaliteit geld uitsluitend voor de kavels die ais zeer fraai, prachtig of als luxe beschreven zijn. Wij verbinden er ons toe, de zegels die door een erkend deskundige ais een vervalsing of ais gerepareerd verklaard zouden worden, zonder dat hiervan melding is gemaakt, terug te nemen en volledig te vergoeden.
ln dit geval dient de koper het door deze deskundige afgegeven certificaat voor en ons de de zegel(s) binnen 15 dagen na de veiling of na de datum van de aangetekende verzending terug te bezorgen. Indien de factuur betrekking heeft op een betwiste zegel en voor de toezending moet worden voldaan, geldt hiervoor een termijn van 28 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt geen enkele kavel teruggenomen en wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Voor kavels op albumbladen wordt geen enkele waarborg gegeven; deze zegels worden verkocht zoals ze zijn en worden na de toeslag in geen geval teruggenomen.

4. Eventuele kleine vergissingen in de schattingen vormen geen aanleiding tot klachten. Voor Belgische zegels gelden de catalogusprijzen van de Officiële Catalogus van België, behoudens andersluidende aanduiding. Voor de overige landen gelden de catalogusprijzen van de Yvert-catalogus, behoudens andersluidende aanduiding volgens de gebruikelijke afkortingen.

5. De opdrachten worden in euros uitgevoerd zonder bijkomende kosten, behoudens de in § 1 bedoelde kosten.

6. Kavels kunnen tegen waarborg of onder opgave van referenties op zich worden gezonden. Zij dienen per omgaande te worden teruggestuurd. De zending geschiedt zowel heen ais terug op risico van de klant. Kavels van meer dan 5 zegels of 5 brieven worden niet op zicht gestuurd.

7. De organisatoren hebben als enige het recht zo nodig een kavel te splitsen of kavels samen te voegen.

8. Toegewezen kavels worden niet teruggenomen, behoudens in gefundeerde gevallen.

9. Eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Brussel.

10. Kavels worden eigendom van de koper na volledige betaling, met inbegrip van de in rekening gebrachte kosten.